Σχολική Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου - Αγγλικά - Γαλλικά - Greek for Foreigners. Σχολική Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου - Αγγλικά - Γαλλικά - Greek for Foreigners.

Greek for foreigners

If you are eager to learn Greek in a lovely place with native well skilled, experienced teachers with new up-to-date, very interesting and challenging material (texts, dvd’s, listening exercises, idiomatic expressions and even thematic dossiers) our school will definitely meet your needs. The aim is to develop an ability to use the language effectively for practical communication. The course is based on the linked language skills of listening, writing, reading and speaking according to the aims and grading of the Common European Framework of Reference (C.E.F.R.). The examination levels are: A1 elementary knowledge, A2 basic knowledge, B1 intermediate knowledge, B2 good knowledge Γ1 very good knowledge, Γ2 excellent knowledge. The syllabus also aims to offer insights into the culture and civilization of Greece. The Certificate of Attainment in Greek is issued by the Ministry of Education and the Centre for the Greek Language and the examination takes place in mid-may.

TUITION FEES...

Εάν επιθυμείτε να μάθετε Ελληνικά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με έμπειρους καθηγητές που διαθέτουν πλούσιο, ενδιαφέρον και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, οπτικοακουστικά μέσα, ιδιωματικές εκφράσεις, θεματικές ενότητες) το Κέντρο μας θα ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις σας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας με αποτελεσματικό τρόπο για καλύτερη επικοινωνία στην καθημερινότητά σας. Τα μαθήματα βασίζονται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης, γραφής και ομιλίας της Ελληνικής , σύμφωνα με τους στόχους και τις διαβαθμίσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.). Τα επίπεδα σπουδών είναι: A1 στοιχειώδης γνώση, A2 βασική γνώση, B1 μέτρια γνώση, B2 καλή γνώση, Γ1 πολύ καλή γνώση, Γ2 άριστη γνώση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προσφέρονται επίσης επαρκείς γνώσεις επί των κοινωνικών και πολιτισμικών στοιχείων της ελληνικής γλώσσας Τα πιστοποιητικά Ελληνομάθειας χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στα μέσα Μαΐου.

Levels

Level A1 Beginners, at this level you can:

Level A2 Low intermediate, at this level you can:

Level B1 Intermediate, at this level you can:

Level B2 Upper intermediate, at this level you can:

Level C1 Advanced, at this level you can:

Level C2 Proficiency, at this level you can:

Learn2Learn